Tuyến trùng bướu rễ và cysts

Vào cuối năm 2004, 106 loài ố đã
được mô tả, Phân bố rấr rộng, Nội ký sinh bắt buộc trong
rễ, Gây hại quan trong nhất trong các nhóm
TT, Một số loài ký sinh trên 2,000 loại thực
vật, Tạo "Đại bào" trong rễ, Tạo bướu trên rễ, Sinh sản đơn tính (parthenogenesis?), Trứng được đẻ ra ngoài cơ thể, trong một
túi nhờn (gelatinous matrix sac)(có thể nhìn
thấy trên bề mặt rễ) 500 - 1000 w/con