Tuyến trùng bán nội ký sinh Tylenchulus semipenetrans

Trứng: 14 ngày. Có sự khác biệt giữa J2 đực và cái. Con đực có thực quản ngắn, cơ thể mập. Con cái ốm và dài hơn con đưc, Con đực lột xác 3 lần, không ăn, kim ngày càng kém phát triển, Con đực hóa trưởng thành trong vòng 1 tuần, Con cái J2 hóa trưởng thành trong vòng 21 ngày, Qua trích chích hút tạo “tế bào
nuôi dưỡng” gồm 8-10 tế bào
(vách dày, nhân to). Vùng này dễ
bị xâm nhập bởi các loài vi sinh
vật