Từ giáo trình tích hợp life đến tiếng Anh chuyên ngành: Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông xây dựng tài nguyên hỗ trợ tự học tại Đại học Nha Trang

Bài viết giới thiệu các tính năng trên hệ thống bài tập online tích hợp với giáo trình Life của Nhà xuất bản Cengage. Từ đó đề xuất giải pháp ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) dựa trên các chức năng hiện có của hệ thống E-learning đang triển khai tại trường đại học Nha Trang trong việc giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành cho SV không chuyên ngữ.