Tổ chức dạy học tiếng Anh cho sinh viên đạt chuẩn bậc 3 (B1) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại trường Đại học Xây dựng miền Trung - thực trạng và giải pháp

Bài viết nêu ra thực trạng môn học tiếng Anh hiện nay ở trường Đại học Xây dựng Miền trung đồng thời đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả trong việc đào tạo Tiếng Anh nhằm giúp sinh viên đại học đạt chuẩn bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định bộ Giáo dục và Đào tạo và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.