Tình hình nghiên cứu các kiểu câu đặc biệt trong tiếng Trung Quốc tại Trung Quốc

Bài nghiên cứu tập trung giới thiệu bức tranh tổng quan về tình hình nghiên cứu các kiểu câu đặc biệt này tại Trung Quốc, phát hiện thấy rằng, nghiên cứu về các kiểu câu đặc biệt này chủ yếu hoàn thiện và có tính hệ thống từ khoảng những năm 80 của thế kỉ XX; các quan điểm nghiên cứ vô cùng đa dạng, nhiều chiều; các nghiên cứu tiêu biểu chủ yếu tập trung vào các vấn đề như: định nghĩa kiểu câu, phân loại câu, cấu trúc ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng.