BÁ DƯƠNG NGƯỜI TRUNG QUỐC XẤU XÍ

BÁ DƯƠNG

NGƯỜI TRUNG QUỐC XẤU XÍ

Dịch giả: Nguyễn Hồi Thủ

Người Trung Quốc xấu xí

Bá Dương

MỤC LỤC
LỜI NGƯỜI DỊCH.......................................................................................................................... 3 VÀI LỜI VỀ TÁC GIẢ & BẢN QUYỀN ...................................................................................... 5 THAY LỜI TỰA CỦA BÁ DƯƠNG ............................................................................................. 6 PHẦN I: CÁC BÀI NÓI CHUYỆN ................................................................................................ 8 NGƯỜI TRUNG QUỐC XẤU XÍ .............................................................................................. 8 NGƯỜI TRUNG QUỐC VÀ CÁI VẠI TƯƠNG ..................................................................... 22 ĐỜI SỐNG, VĂN HỌC VÀ LỊCH...