Tài liệu Tập huấn trồng điều

Tài liệu "Tập huấn trồng điều" trình bày các nội dung sau: sản xuất cây giống điều bằng phương pháp nhân giống vô tính (ghép), trồng và chăm sóc vườn điều, quản lý sâu bệnh hại điều, thu hoạch và quản lý sau thu hoạch.