So sánh hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam thông qua đánh giá năng suất nhân tố tổng hợp

Bài viết so sánh hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp (DN) FDI tại Việt Nam và DN trong nước thông qua đánh giá năng suất nhân tố tổng hợp (TFP). Nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu gồm 207.168 DN tại Việt Nam giai đoạn 2015-2018 và hàm sản xuất Cobb-Douglas để ước lượng TFP bằng phần mềm Stata 16.1.