Quyền tự do lập hội trong pháp luật quốc tế và gợi mở cho Việt Nam

Sự tham gia của người dân và tổ chức xã hội vào quá trình phát triển của một đất nước là rất quan trọng và để đảm bảo quyền của họ thì việc ghi nhận về quyền tự do lập hội là một nội dung quan trọng. Bài viết trên cơ sở các nghiên cứu về quyền tự do lập hội (hiệp hội) trong pháp luật quốc tế, từ đó nghiên cứu quy định trong pháp luật (có đề cập đến Dự thảo Luật về Hội) của Việt Nam và đưa ra một số kiến nghị để đảm bảo quyền tự do lập hội của người dân.