Quan sát các biểu hiện hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo với bạn - một nghiên cứu trường hợp

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu trường hợp bằng phương pháp quan sát về mức độ biểu hiện hành vi hung tính của hai trẻ mẫu giáo (3 – 6 tuổi) trong quá trình tương tác với bạn ở trường mầm non. Thông qua quan sát trong vòng 4 tuần, kết quả cho thấy: Cả hai trẻ đều có biểu hiện hành vi hung tính ở mức độ rất cao với các hình thức hành vi hung tính bằng thể chất, lời nói và mối quan hệ.