Quan hệ ngữ đoạn - liên tưởng ứng dụng trong việc dạy và học tiếng Anh

Trong việc dạy và học tiếng nói chung và tiếng Anh nói riêng chúng ta luôn luôn vận dụng hai quan hệ ngữ đoạn và quan hệ liên tưởng. Giữa những nhóm kết hợp ngữ đoạn hình thành như vậy có một mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau; các nhóm đó quy định lẫn nhau.