Phương pháp giảng dạy tiếng Pháp theo mục tiêu chuyên biệt

Bài viết trình bày những nguyên tắc cơ bản của phương pháp giảng dạy tiếng Pháp theo mục tiêu chuyên biệt với mong muốn sẽ dựa vào lý luận để tổ chức hiệu quả hoạt động dạy và học phân môn này – một hoạt động trên thực tế vẫn còn những hạn chế trong các cơ sở đào tạo đại học ở Việt Nam.