Phương pháp dạy học nêu vấn đề và vận dụng vào giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Bài viết trình bày khái quát về phương pháp dạy học nêu vấn đề và vận dụng vào giảng dạy học phần “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin”.