Phong cách học tập tiếng Trung Quốc của sinh viên Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp sinh viên khoa tiếng Trung, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết nghiên cứu phong cách học tập tiếng Trung Quốc của sinh viên Khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở lí thuyết về phong cách học tập của Reid (1984), chúng tôi tiến hành khảo sát bằng bảng hỏi với 250 sinh viên.