Phát triển nhân lực ngành du lịch cho Đồng bằng sông Cửu Long: Nhận thức và những giải pháp

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có tiềm năng du lịch lớn, đặc biệt là du lịch sinh thái. Trong thời gian qua, du lịch của vùng đã có bước phát triển nhanh, nhưng lợi ích kinh tế đem lại chưa tương xứng với tiềm năng, nên cần được đầu tư toàn diện để phát triển. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Phát triển nhân lực ngành du lịch cho Đồng bằng sông Cửu Long: Nhận thức và những giải pháp".