Pháp luật Việt Nam về kiểm soát ô nhiễm môi trường nước ở khu vực doanh nghiệp FDI

Bài viết tập trung xem xét khung khổ pháp luật Việt Nam về kiểm soát ô nhiễm môi trường nước nhằm giảm thiểu các tác động môi trường ở khu vực doanh nghiệp FDI, cũng như tình hình thực hiện các quy định về pháp luật môi trường nước của các doanh nghiệp này.