Pháp luật bảo vệ quyền lợi của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, Việt Nam rất quan tâm đến vấn đề lao động và giải quyết việc làm. Trong phạm vi bài viết, tác giả tìm hiểu thực trạng quy định về bảo vệ quyền lợi của người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật.