Phân biệt nhóm từ tiếng Trung Quốc dễ nhầm lẫn “Xiaochi” (小吃), “Dianxin” (点心) và “Lingshi” (零食)

Nghiên cứu này phân tích đặc điểm của các từ “小吃”, “点心” và “零食” từ hai góc độ phối hợp của từ và đặc trưng nghĩa của từ nhằm giúp sinh viên hiểu được cách dùng và sự khác biệt của chúng để có thể hạn chế nhầm lẫn khi sử dụng.