Những thay đổi của các nhà phân phối siêu thị với cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu tại bàn thông qua các tài liệu giấy và tài liệu trên internet cùng với phương pháp quan sát, trải nghiệm thực tế của cá nhân tác giả để tìm hiểu về những thay đổi của các nhà phân phối siêu thị trước những tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4.