NGÔN NGỮ HÌNH THỨC & ÔTÔMÁT

Cung cấp những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ, văn phạm và ôtômát.
Cung cấp các phương pháp phân tích từ vựng, phân tích cú pháp.
Cơ sở cho việc tìm hiểu các ngôn ngữ lập trình.
Rèn luyện kỹ năng lập trình cho sinh viên