Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm Feline panleukopenia virus (FPV) ở mèo tại Hà Nội và vùng phụ cận bằng phương pháp PCR

Bệnh giâm bäch cæu mèo hay còn gõi là bệnh viêm ruût truyền nhiễm ở mèo do virus Feline panleukopenia - FPV gåy ra, đåy là mût loäi parvovirus cò kích thước nhó, có vêt chçt di truyền là ADN. Nghiên cứu được thực hiện nhằm điều tra bệnh giảm bạch cầu ở mèo (Feline panleukopenia) tại Hà Nội và một số vùng phụ cận. Nghiên cứu được tiến hành trên 216 mèo.