Nghiên cứu lỗi trong văn bản biên dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt của sinh viên ngành Tiếng Trung - Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Nghiên cứu lỗi trong văn bản biên dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt nhằm xác định được lỗi sinh viên hay mắc trong quá trình thực hiện hoạt động biên dịch, từ đó giúp giảng viên có định hướng để triển khai giảng dạy cũng như giúp sinh viên tránh mắc lỗi tương tự.Hiện tại, mặc dù cũng đã có những công bố liên quan đến lí thuyết và thực hành dịch thuật, tuy nhiên chưa có công bố nghiên cứu về vấn đề này.