Nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng chỉ số điều kiện tài chính ở một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam

: Sự biến động của tình hình kinh tế - tài chính tại từng quốc gia sau các cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã cho thấy tầm quan trọng của Chỉ số Điều kiện tài chính (Financial Condition Index - FCI). Bài viết này đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tính linh hoạt của FCI, sự phù hợp của các biến số cũng như tỷ trọng của các biến số trong việc xây dựng FCI Việt Nam trong tương lai.