Một số vấn đề trong xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020

Việt Nam sắp kết thúc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và chuẩn bị xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá một số vấn đề trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược nói trên, rút ra một số bài học kinh nghiệm và đề xuất một số kiến nghị với mong muốn đóng góp vào việc chuẩn bị xây dựng và thực hiện Chiến lược mới.