Một số dạng luật mạnh số lớn trong lí thuyết trò chơi xác suất

Bài viết cung cấp một số dạng luật mạnh số lớn trong khuôn khổ lí thuyết trò chơi xác suất của Shafer và Vovk (2001). Các dạng luật mạnh số lớn trong lí thuyết trò chơi được thiết lập với hàng rào bậc hai có sẵn.