Giải tích nhiều biến số

• Các ứng dụng vật lý của Tích phân bội hai (Mục 20.3)
1). Tính khối lượng tấm phẳng 2). Mô men đối với các trục Ox, Oy… 3). Tọa độ khối tâm của tấm phẳng 4). Mô men quán tính…
IV/2008 BG_9_TII_PDA 3

.1). Tính khối lượng tấm phẳng
• Tấm phẳng D⊂(xy) có khối lượng riêng (tỷ trọng, mật độ) phụ thuộc vào từng điểm •