Một số đặc điểm sinh học và sinh thái của Tuyến trùng ký sinh thực vật

• Chu kỳ sinh trưởng: đơn giản (trứng-ấu trùng-thành trùng)
• Adenophora: ấu trùng J2 nở ra từ trứng
• Secernentea (tylenchida): J1 nằm trong trứng. Nở ra J2
• Vòng đời: biến động tùy loài
• VD: Rất ngắn (ít hơn 5 ngày - Neotylenchidae)
• Rất dài: 1 năm hoặc lâu hơn (Longidoridae)