Lược sử luật hóa "hôn nhân đồng tính" tại Hoa Kỳ và định hướng lập pháp cho Việt Nam

Bài viết tập trung nghiên cứu phân tích sự thay đổi chính sách này tại Mỹ qua các điểm mốc thời gian chính. Từ đó, tác giả cũng đề xuất các giải pháp phù hợp cho thực tiễn của Việt Nam nhằm mục đích hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính trong tương lai gần.