Luật kinh doanh

Chuyển giao li-xăng(sở hữu công nghiệp): là việc tổ chức, cá nhân nắm quyền sử dụng một đối tượng sở hữu công nghiệp(Bên Bán li-xăng) cho phép tổ chức, cá nhân khác (Bên Mua li-xăng) quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó.