Luận điểm "khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp" của C.Mác và vấn đề xây dựng, phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

Dự báo thiên tài “khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp”của C.Mác với ý nghĩa khoa học sẽ tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất xã hội đã trở thành hiện thực trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Do đó, đối với Việt Nam hiện nay, trong quá trình hoạch định, xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ta luôn quán triệt “khoa học - công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu”, coi đó là nền tảng, động lực quan trọng nhất để thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.