KINH TẾ HỌC VI MÔ - MBA Phùng Danh Thắng

Kinh tế học là môn khoa học nghiên cứu
về kinh tế.
Kinh tế học là môn khoa học của sự lựa
chọn nghiên cứu cách thức loài người sử
dụng các nguồn lực khan hiếm sao cho có
hiệu quả nhất. Kinh tế bắt nguồn từ từ «Kinh bang tế thế»
Kinh tế là tập hợp các hành vi của con người
liên quan đến các quá trình
‘sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng'