kinh tế học vĩ mô dành cho chính sách công

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Giới thiệu Kinh tế học và Kinh tế học Vi mô
KINH TẾ HỌC VI MÔ DÀNH CHO CHÍNH SÁCH CÔNG
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Học kỳ I năm thứ I, MPP-III 2010 - 2011

Bài giảng này sử dụng nội dung bài giảng năm 2009 của thầy Vũ Thành Tự Anh