Khảo sát thống kê thành ngữ mang yếu tố động vật của tiếng Việt và tiếng Trung

Bài viết trình bày việc dùng từ điển Thành ngữ tiếng Trung và Thành ngữ tiếng Việt làm công cụ chính để tiến hành thống kê phân tích, kết quả là đưa ra con số cụ thể về số lượng thành ngữ chứa yếu tố động vật của hai ngôn ngữ và tỉ lệ xuất hiện loại thành ngữ này mà trước đây chưa có công trình nào từng thực hiện.