Khái quát về kinh tế học

Lịch sử: Adam Smith (1723 – 1790)
- Lý do ra đời của kinh tế học: sự khan hiếm các nguồn tài
nguyên (Đất đai, Lao động, Vốn, Năng lực kinh doanh)
- Kinh tế học: khoa học về sự lựa chọn
- Kinh tế học: khoa học xã hội
- Kinh tế học: sự khó khăn trong các quyết định lựa chọn
- Kinh tế học vi mô: các chủ thể kinh tế riêng lẻ (người tiêu
dùng, nhà sản xuất, ngành sản xuất, thị trường sản
phẩm,…)...