Hải quan Việt Nam và những ảnh hưởng khi gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Trong bài viết, tác giả đưa ra một số nhận định về tác động của TPP tới nền kinh tế Việt Nam, áp lực cải cách cho ngành hải quan và một số kiến nghị với ngành Hải quan có những chuẩn bị tốt nhất khi TPP đi vào thực tiễn.