Đề xuất một số giải pháp nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh cho sinh viên ngành công nghệ chế biến thủy sản: Dựa trên kết quả khảo sát thực tế

Bài viết trình bày khảo sát thực trạng học Tiếng Anh và lấy ý kiến sinh viên ngành Công nghệ chế biến Thủy sản về các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả học tiếng Anh chuyên ngành. Từ đó, làm cơ sở đưa ra các giải pháp phù hợp để nâng cao khả năng sử dụng Tiếng Anh cho sinh viên ngành Công nghệ Chế biến Thủy sản.