Đề cương môn học bậc sau đại học môn triết học - Trường ĐH kinh tế Tp,HCM

Chương trình môn Triết học có 8 chương, trong đó gồm: Chương mở đầu (chương 1: Khái luận về triết học) nhằm giới thiệu tổng quan về triết học và lịch sử triết học;