Đánh giá việc sử dụng công cụ hỗ trợ dịch thuật trực tuyến và ngoại tuyến

Bài viết nghiên cứu về sự đánh giá việc sử dụng công cụ hỗ trợ dịch thuật trực tuyến và ngoại tuyến của sinh viên ngành Biên Phiên dịch Khoa Tiếng Anh trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế. Bài viết đã phân tích ý kiến của sinh viên về việc sử dụng hai công cụ hỗ trợ dịch thuật nói trên như: So sánh về những ưu khuyết điểm của từng loại công cụ, tốc độ và chất lượng hỗ trợ dịch thuật, vv...