Đánh giá giáo trình LIFE-Preintermediate dưới quan điểm của giảng viên và sinh viên không chuyên ngữ trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm tìm hiểu nhận thức của giáo viên và học sinh về những điểm mạnh và điểm yếu của giáo trình LIFE-Preintermediate của các tác giả Hughes, Stephenson và Dummett được Cengage Learning xuất bản, sau ba năm sử dụng tại Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế để dạy cho sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai không chuyên ngữ đang theo học khóa học Tiếng Anh cấp độ B1. M