Đa dạng phân loài thực vật

Trong giai đoạn đầu mỗi quốc gia phân chia cây cối theo cách khác nhau và người ta cũng chưa biết đề ra các nguyên tắc và phương pháp phân loại do đó phân loại thực vật cũng chưa thành một môn khoa học nên việc xác định thực vật rất
khó khăn: đã có rất nhiều nhà thực vật học cố tìm ra danh pháp chung
cho các loài thực vật trên thế giới, cho đến năm 1753 Carolus
Liaeus đưa ra cách đặt tên cây bằng 2 từ la tinh gép gọi là
danh pháp lưỡng tên...