Bài tiểu luận: TIỀM NĂNG DU LỊCH Ở BÀ NÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Ngày nay, cùng với sự hội nhập và chuyển đổi cơ cấu các ngành kinh tế, du lịch
đóng vai trò lớn trong thành phần kinh tế của mỗi quốc gia. Với xu hướng chung
của toàn cầu, việc tìm giải pháp đẩy mạnh phát triển ngành du lịch nói chung và
ngành dịch vụ du lịch nói riêng đang là vấn đề cần được dặt ra. Việc nghiên cứu
tiềm năng du lịch và các giải pháp phát triển du lịch ở Bà Nà sẽ là nền tảng quan
trọng thúc đẩy du lịch Bà Nà nói riêng và du lịch Đà Nẵng nói...