Bài tập quy hoạch thực nghiệm

Phương trình hồi qui gần đúng phụ thuộc vào phương
pháp tính dùng để tính các hệ số hồi qui.
Phương pháp bình phương nhỏ nhất xác định hệ số
phương trình hồi qui sao cho gần đúng với kỳ vọng toán
học của thực nghiệm.