Bài giảng Tâm lý học nhận thức - Nguyễn Văn Tường

Tâm lý học nhận thức là một môn học trong bộ môn Tâm lý học. Bài giảng "Tâm lý học nhận thức" của Nguyễn Văn Tường trình bày 3 vấn đề lớn gồm: Nhập môn tâm lý học nhận thức, cơ sở sinh lý thần kinh của nhận thức, các quá trình nhận thức. Mời bạn đọc tham khảo.