Bài giảng: QUI MÔ VÀ CẤU TRÚC DÂN SỐ

Là toàn bộ dân số được thống kê hết
Số được báo cáo, để báo cáo,so sánh là
số dân trung bình(thời điểm giữa năm)
Những phương thức để xác định tổng số
- Tổng điều tra dân số
- Sổ hộ tịch
- Dùng hàm số toán học