Bài giảng công nghệ chế tạo khuôn mẫu

Cách đánh giá môn học: Phần 1: Báo cáo trước lớp một vấn đề về lĩnh vực Chế
tạo khuôn mẫu (40%).Phần II: Thi trên giấy về kiến thức cơ bản về Công
nghệ Chế tạo khuôn mẫu (60%).