Áp dụng học máy để nâng cao độ chính xác cho dự đoán nguy cơ đa di truyền với dữ liệu rối loạn phổ tự kỷ

Bài viết Áp dụng học máy để nâng cao độ chính xác cho dự đoán nguy cơ đa di truyền với dữ liệu rối loạn phổ tự kỷ trình bày các nội dung chính sau: Tính điểm nguy cơ đa di truyền; Tính toán phân tầng quần thể; Phương pháp nhóm và đặt ngưỡng (“C+T”); Phương pháp sử dụng hồi quy logistic phạt; Phương pháp loại bỏ đặc trưng đệ quy dựa trên máy vec-tơ tựa.