[Gr] Động Từ Phản Thân(Reflexive Verben)

Trong tiếng Đức, khi miêu tả hành động tự làm một việc gì đó người ta thường

dùng động từ phản thân (Reflexive Verben). Động từ phản thân (Reflexive

Verben) bao giờ cũng đi kèm đại từ phản thân (Reflexivpronomen).ich interessiere mich nur für dich