Vấn đề văn bản Ngự chế thi ngũ tập của vua Minh Mệnh tại Đà Lạt

Bộ Ngự chế thi ngũ tập của vua Minh Mệnh tại Đà Lạt là tập thơ thứ năm, đây là bản in trực tiếp từ ván in đang bảo quản tại kho lưu trữ Đà Lạt. Tuy nhiên, khi nghiên cứu văn bản này, chúng tôi nhận thấy tình trạng văn bản mất nhiều. Nguyên nhân bị mất văn bản là do lịch sử để lại. Năm 1959–1960, các ván khắc mộc bản được chuyển từ Huế lên Đà Lạt.