Ứng dụng vi khuẩn Corynebacterium sp. cố định trong lên men thu nhận Lysine

Bài báo nghiên cứu việc ứng dụng các chế phẩm tế bào vi khuẩn Corynebacterium sp. cố định trên một số chất mang alginate, Bacterial Cellulose (BC) và phức Bacterial Cellulose- Alginate (BC-A) để ứng dụng lên men thu nhận lysine.