Truyền thông thông tin - TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG THÔNG TIN

Thông tin (Information): Là một khái niệm trừu tượng
tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau (Tín hiệu điện, ánh
sáng...) đem lại một nhận thức chủ quan cho đối tượng
nhận tin. Dữ liệu (Data): Là tập hợp của thông tin được tổ chức
và thể hiện theo một hình thức nào đó tùy thuộc vào
thỏa thuận giữa các bên tham gia vào việc tạo và sử
dụng dữ liệu. Truyền thông dữ liệu (thông tin): là việc trao đổi dữ
liệu giữa hai thiết bị thông qua một số môi trường truyền
thông như sợi cáp, không khí … Trong truyền thông, “thông tin“ và...